USA

Nasz przewodnik po bananach dla hoteli w Punta Cana

Pin
+1
Send
Share
Send

Oczywiście możesz kupować bilety, sprawdzać rozkłady jazdy, rezerwować hotele itp. Bez rejestracji.

Ale po rejestracji wszystko to stanie się wygodniejsze i szybsze.

W każdej chwili możesz

  • wydrukuj formularz zamówienia lub potwierdzenie podróży,
  • zamówić połączenie z operatorem itp.,
  • Zobacz historię zamówień.

Ostatnio założyliśmy konto osobiste. Wkrótce jego możliwości znacznie wzrosną.

Dane kontaktowe

Postanowienia wstępne i warunki

Firma Two Bananas oferuje usługi turystyczne, w tym wycieczki, wycieczki, wycieczki, wizyty, usługi rekreacyjne i kulturalne. Usługi te są publikowane i można je zarezerwować na stronie internetowej 2banana.com (zwanej dalej „Witryną”). Każda osoba fizyczna odwiedzająca Witrynę i akceptująca niniejsze Warunki jest „Kupującym”. Ponadto „Dwa banany” i Kupujący będą wspólnie zwani „Stronami”.

Korzystając z Witryny, Kupujący akceptuje niniejsze Warunki, które natychmiast wchodzą w życie z chwilą korzystania z Witryny.

Wszelkie rezerwacje dokonane w Witrynie za pomocą formularza rezerwacji, wiadomości e-mail lub innych źródeł komunikacji przedstawionych w sekcji Kontakty automatycznie oznaczają pełną zgodę Kupującego na niniejsze Warunki i jego zobowiązanie do zapłaty pełnego kosztu zarezerwowanych przez niego Usług.

Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie wchodź na stronę i nie korzystaj z niej.

Całkowicie zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, publikowanie, nadawanie, przekazywanie, udostępnianie publicznie lub w jakikolwiek inny sposób korzystanie z treści Witryny 2banana.com, w tym tekstów, obrazów, adresów URL, informacji o cenie itp. , z wyjątkiem osobistego, niekomercyjnego użytku przez Kupującego.

Kupujący może korzystać z Witryny wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych i / lub żądać rezerwacji Usług oferowanych na stronie. Kupujący zobowiązuje się nie używać tej witryny do tworzenia spekulacyjnych, fałszywych lub fałszywych wniosków. Kupujący zgadza się również nie używać robotów ani innych zautomatyzowanych narzędzi w Witrynie.

Warunki mogą być uzupełniane, zmieniane i publikowane w zmodyfikowanej formie w Witrynie w dowolnym czasie i bez dodatkowych powiadomień.

1. Rezerwacja usług

1.1 Rezerwacja Usług i procedura ich potwierdzania między „Dwoma Bananami” a Kupującym odbywa się w formie elektronicznej, począwszy od momentu wysłania przez Kupującego prośby o rezerwację wycieczek lub usług. Przesyłając zapytanie o rezerwację, Kupujący rozumie i akceptuje Usługi opisane w Witrynie oraz akceptuje niniejsze Warunki.

1.2 Proces rezerwacji Usług obejmuje następujące kroki:

„Dwa banany” akceptują wniosek i sprawdzają dostępność daty zainteresowania dla Kupującego,

Po ustaleniu przez Strony terminów, „Dwa banany” wyślą Kupującemu instrukcje dotyczące zapłaty za Usługi (jeśli płatność nie zostanie dostarczona w dniu usługi lub wycieczki),

Kupujący zgadza się potwierdzić rezerwację, dokonując 100% zapłaty kosztów usług, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

1.3 Rezerwacja jest uważana za zakończoną w momencie wysłania potwierdzenia rezerwacji „Dwa banany” e-mailem lub innym środkiem komunikacji do Kupującego.

1.4 Przed dokonaniem rezerwacji Kupujący musi poinformować o swoich szczególnych potrzebach i usługach, które mogą być wymagane ze względu na jego stan fizyczny, w przeciwnym razie Dwa Banany nie przyjmują żadnych szczególnych zobowiązań, odpowiedzialności ani odszkodowań w związku z tymi potrzebami Kupującego.

2. Koszt i płatność

2.1 Ceny w Witrynie podane są w dolarach i jeżeli, za zgodą Stron, Kupujący dokona części płatności w dniu, w którym Usługi są świadczone w innej walucie, koszt Usług zostanie obliczony według stawki Narodowego Banku Dominikany na bieżącą datę.

3. Prawa i obowiązki dwóch bananów

3.1 Two Bananas zobowiązuje się do:

Udostępnij niniejsze warunki kupującemu, zamieszczając je na stronie.

Po otrzymaniu płatności za Usługi przekaż Kupującemu potwierdzenie rezerwacji Usług e-mailem lub innym środkiem komunikacji.

Świadczenie zarezerwowanych i płatnych usług zgodnie z ich opisem przedstawionym na stronie.

Poinformuj Kupującego, że „Two Bananas” nie ponosi odpowiedzialności za usługi i produkty dostarczane przez strony trzecie.

3.2 „Dwa banany” mają prawo:

Zmień harmonogram, trasę lub sekwencję odwiedzin atrakcji z powodu nieprzewidzianych, nieuniknionych lub innych podobnych okoliczności.

Zaprzestań świadczenia Usług, jeśli Kupujący utrudnia lub uniemożliwia świadczenie usług z powodu ich niegrzecznego lub nieprzyzwoitego zachowania. Jeśli przewodniki „Dwa banany” uznają zachowanie Kupującego za niewłaściwe i naruszające zamówienie w miejscach odwiedzin, szczególnie religijnych i kulturowych, taki Kupujący nie otrzyma dalszych usług bez zwrotu kosztów i rekompensaty za koszty Usług.

4. Prawa i obowiązki Kupującego

4.1 Kupujący zgadza się:

Zaakceptuj Politykę prywatności Two Bananas, zasady rezerwacji, płatności i anulowania określone w niniejszych Warunkach.

Podaj informacje niezbędne do dokonania rezerwacji.

Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji sprawdź informacje w nim wskazane, aw przypadku błędów niezwłocznie poinformuj Two Bananas.

Kup ubezpieczenie podróżne podczas wizyty na Dominikanie.

Zapłać pełny koszt zarezerwowanych usług w dniu wycieczki lub usługi.

Przybądź na miejsce spotkania z przewodnikami Two Banana bezzwłocznie.

Ponosić osobistą odpowiedzialność za zdolność fizyczną i gotowość do uczestniczenia we wszelkich działaniach / czynnościach objętych rezerwowanymi Usługami oraz za posiadanie odpowiedniej odzieży.

Zachowuj się w odpowiedni sposób i w granicach przyzwoitości, a także z poszanowaniem lokalnych przepisów i tradycji.

Niezależnie dbaj o rzeczy osobiste, ponieważ „Dwa banany” nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo rzeczy osobistych Kupującego.

Natychmiast i lokalnie zrekompensuj wszelkie szkody spowodowane przez Dwa Banany i / lub osoby trzecie podczas świadczenia Usług, jeśli Kupujący jest odpowiedzialny za spowodowanie takich szkód.

4.2 Kupujący ma prawo:

Otrzymuj Usługi zgodnie z ich opisem na Stronie, potwierdzeniem rezerwacji i niniejszymi Warunkami.

5. Anulowanie, zmiana warunków i zakończenie świadczenia Usług

5.1 Anulowanie lub modyfikacja dwóch usług bananowych:

5.1.1 „Dwa banany” mogą anulować świadczenie usług w całości lub w części ze względu na okoliczności wynikające poza wolą i pragnieniem „dwóch bananów”, których nie można przewidzieć ani uniknąć (siła wyższa), w tym wypowiedziana lub faktyczna wojna, niepokoje społeczne, działania władz państwowych , sankcje, epidemie, blokady, trzęsienia ziemi, powodzie, pożary i inne klęski żywiołowe oraz inne podobne zjawiska, które utrudniają wywiązanie się tych dwóch bananów z ich zobowiązań.

5.1.2 „Two Bananas” zastrzega sobie prawo do zmiany daty lub godziny rozpoczęcia świadczenia Usług, a także prawo do zmiany trasy, w przypadku nieprzewidzianych okoliczności określonych w punkcie 5.1., Bez ponoszenia obowiązku zapłaty odszkodowania i odszkodowania za szkodę dla Kupującego.

5.1.3 Jeżeli świadczenie Usług zostało przerwane z powodu okoliczności określonych w klauzuli 5.1.1., „Two Bananas” ma prawo wstrzymać płatność za faktycznie wykonane Usługi.

5.1.4 Jeśli „Dwa banany” nie mogą zakończyć świadczenia Usług z powodu okoliczności określonych w klauzuli 5.1.1., Wówczas na wniosek Kupującego „Dwa banany” mogą zwrócić Kupującemu część kwoty zapłaconej za te Usługi, które nie zostały dostarczone, zgodnie z obliczeniami „Two Bananas”.

5.1.5 „Dwa banany” mogą zakończyć świadczenie Usług bez wypłaty odszkodowania Kupującemu, jeżeli Kupujący uniemożliwi świadczenie Usług z jego niegrzecznym i niewłaściwym zachowaniem. Ponadto w takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do zrekompensowania szkód spowodowanych przez „Dwa Banany” w wysokości pełnego kosztu Usług i innych strat.

5.2 Anulowanie rezerwacji i świadczenia Usług przez Kupującego:

5.2.1 Kupujący ma prawo anulować zastrzeżone Usługi. Anulowanie rezerwacji następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mailem lub innym sposobem komunikacji wymienionym w sekcji „Kontakty”. Nieopłacona wcześniej wycieczka musi zostać anulowana z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Jeśli wycieczka lub usługa została opłacona z góry (zgodnie z wewnętrznymi przepisami firmy i umową o współpracy z kontrahentem „Two Bananas”), możliwy jest zwrot 100% z uzasadnionego powodu, aby anulować wycieczkę lub usługę, a także poinformować z góry „Two Bananas” z wyprzedzeniem (co najmniej 4 dni) „.

5.2.2 Jeśli w dniu rozpoczęcia wycieczki / wycieczki Kupujący nie pojawił się w miejscu spotkania w wyznaczonym czasie, wówczas „Dwa Banany” zastrzegają sobie prawo do zatrzymania pełnego kosztu Usług.

6. Odpowiedzialność stron i rozstrzyganie sporów

6.1 We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Strony zgadzają się podlegać prawu Republiki Dominikańskiej.

6.2 Wszelkie reklamacje od Kupującego powinny być niezwłocznie zgłaszane kierownictwu, przewodnikom lub menedżerom „Dwóch Bananów” i powinny zawierać argument dotyczący niespójności Usług opisanych na stronie internetowej dostarczonej Kupującemu. Kupujący zgadza się współpracować z Two Bananas i czekać, aż uzasadniona reklamacja zostanie rozstrzygnięta na miejscu, a także podjąć proponowane rozwiązania, aby kontynuować świadczenie Usług. Jeżeli reklamacja Kupującego nie może zostać rozstrzygnięta natychmiastowo i lokalnie, Kupujący ma prawo przesłać ją wraz z dokumentami potwierdzającymi jej poprawność za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji. Dwa banany rozpatrzą reklamację w rozsądnym terminie i zgodnie z niniejszymi warunkami. Zwroty, po rozpatrzeniu reklamacji, mogą być dokonywane w kwocie równej niesprawdzonej części Usług, zgodnie z obliczeniami „Dwóch Bananów”, ale nie mogą przekroczyć pełnego kosztu wszystkich świadczonych Usług.

6.3 „Two Bananas” nie ponosi odpowiedzialności za usługi / produkty świadczone przez strony trzecie.

6.4 „Two Bananas” nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia, szkody, straty, wypadki, opóźnienia lub odstępstwa od harmonogramu, występowanie wydatków lub inne problemy z Kupującym w związku z naruszeniem obowiązków przez hotele, firmy transportowe lub inne firmy i usługodawców, zawarte w Usługach zakupionych przez Kupującego.

6.5 Jeśli zostanie ustalone, że którekolwiek postanowienie niniejszych warunków jest niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania zgodnie z prawem Republiki Dominikańskiej, zostanie ono usunięte z warunków, a pozostałe postanowienia warunków pozostaną w pełnej mocy i nadal będą wiążące.

Zapisz się na nasz biuletyn

Aby uzyskać wybór wycieczek po konkurencyjnych cenach i być na bieżąco z promocjami i konkursami

Miękki, śnieżnobiały piasek, szeroki wybór plaż, delikatne fale oceanu, lokalny kolor - wszystko to daje wycieczka do hoteli na Dominikanie. Fani rajskich wakacji na Karaibach z pewnością docenią możliwość podróży z dusznej metropolii do atmosfery długo oczekiwanego lata.

Jednak aby cała reszta była kompletna, musisz kompetentnie podejść do wyboru hotelu. Dominikana oferuje podróżującym różnorodne apartamenty. Liczne recenzje na temat hoteli Dominikany pozostawionych przez rodaków wskazują, że prawie niemożliwe jest błędne obliczenie wyboru pokoi. Na naszym portalu turyści będą mogli znaleźć najbardziej odpowiednią wersję dla swoich wymagań. Większość turystów zaczyna od kategorii takich jak:

  • - lokalizacja
  • - gwiazdorstwo,
  • - dostępność niektórych usług,
  • - przybliżony koszt.

Ceny wycieczek w hotelu Dominikana wahaj się. Jednak nawet przy bardzo skromnym budżecie można znaleźć piękne apartamenty. Kraj, który bardzo lubi wszystkich Amerykanów i Europejczyków, charakteryzuje się obecnością wielu hoteli. Każdy z nich jest gwarancją wygody, wygody i przystępnych kosztów. Możesz znaleźć wyjątkowo tani hotel z dobrze wyposażonymi pokojami i wysokim poziomem usług.

Oczywiście warto wziąć pod uwagę, że koszt w dużej mierze zależy od gwiazdorstwa. Pokoje w modnych kompleksach hotelowych są zauważalnie droższe niż w niedrogich hostelach. Na wideo i zdjęciu hoteli na Dominikanie można zobaczyć popularne i niezawodne opcje:

Wszystkie pokoje zostały zaprojektowane z myślą o gościach, ich wygodzie i przyjemności. Każdy z hoteli jest okazją do zanurzenia się w egzotycznej części kraju.

Pin
+1
Send
Share
Send